FURUSET

Groruddalsatsningen og Områdeløft Furuset skal bidra til å gi et løft til Furuset. Et resultat av denne satsningen har blant annet resultert i Verdensparken som stod ferdig i 2016. Samme år laget Oslo kommune en områderegulering for Furuset (Områderegulering for miljøvennlig og klimaeffektiv byutvikling på Furuset) Planen legger føringer for videre utvikling og opprusting av Furuset.

Denne mulighetsstudien fokuserer på området som ligger mellom Verdensparken i øst, Furuset idrettshall og Furuset senter i sør og Granstangen borettslag i vest. Dette er et svært sentralt område og ligger i gangavstand fra 13 borettslag, boligsameier og villabebyggelse på gamle Furuset med tilsammen ca. 10.000 beboere. I prosjektområdet stod tidligere Gran ungdomsskole, denne er nå revet. Her har det tidligere vært fotballbane, basketbane og løpebane, men området bærer imidlertid sterkt preg av forfall og er ikke lenger brukbart. I områderegulering er området avsatt som felt T4 (Undervisning (skole/ barnehage) Det foreligger planer om en ny skole her, men denne er i Skolebehovsplanen utsatt til 2031. I mellomtiden ligger arealene brakk i påvente av oppstart.
Furuset stadion ved IKEA, med fotballbaner, tennisanlegg og klubbrom som eies av Furuset Idrettsforening ligger forholdsvis langt unna der de fleste av beboerne på Furuset bor og oppleves som usentralt og langt unna. Furuset Idrettsforening ønsker at det på deler av felt T4 innpasses et fellesområde med fokus på idrett. Tidligere undersøkelser viser at dette området brukes mye av lokal ungdom, til tross for manglende vedlikehold. Imidlertid oppleves også området som utrygt og mange velger å unngå denne delen av Furuset. Området har potensial til å bli en populær og sentral del av Furuset. En oppgradering her vil kunne gi et løft til hele bydelen og beboerene i området.

Mulighetsstudien er laget på bakgrunn av dette og viser hvordan denne sentrale delen av Furuset kan utvikles, basert på ønsker og behov fra beboerne på Furuset slik at dette forankres i lokalt. Mulighetsstudiens fokus er utearealene og de muligheten som ligger der, oppsummert i følgende punkter:

  • Gi et løft til et område som i dag står brakk og forfaller og konvertere det til en møteplass med et allsidig innhold på bakgrunn av lokale ønsker
  • Etablering av nye ballbaner i tilknytning til idrettshallen plassert på eksisterende aktivitetsflate
  • Bedre tilgjengelighet mellom ballbaner og Furustien, Verdensparken og idrettshallen
  • Legge til rette for opphold gjennom å etablere mange sitteplasser, takoverbygg og aktivitet – gi området en attraktiv og urban utforming
  • Legge til rette for en utvikling av området som tar høyde for et nytt skoleanlegg, nytt parkdrag gjennom Furustien og bevaring av gamle Gran grendeskole
  • Vise en mulig plassering av nytt skoleanlegg og innpassing av dette i området
  • Etablere midlertidige tiltak på skoletomta med utgangspunkt i uttalte ønsker i lokalsamfunnet – aktivisering av tomta frem til arbeidet med nytt skoleanlegg igangsettes.
  • Etablering av en festplass med utescene i tilknytning til gamle Gran grendeskole
  • Styrke den blågrønne strukturen og knytte det til eksisterende og planlagte tiltak

Last ned mulighetsstudien her