KLOSTERENGA PARK

Hovinbekken skal gjenåpnes gjennom Klosterenga park basert på planene til nå avdøde kunstner, Bård Breivik. Prosjektet fullfører visjonen om en skulpturpark på Oslos østkant. Parken skal fremstå som et rekreasjonsområde av høy kvalitet og skal synliggjøre de kulturminnene, kunsten og bynaturen som bor i parken.

EN PARK FULL AV HISTORIE

Parken ligger i et området som skriver seg helt tilbake til middelalderens Oslo. Den gang var det klosterdrift, jordbruk og beitemark og man regner dette som middelalderbyens ytterkant mot nord. På 1800-tallet vokste byen og Hovinbekken ble industrialisert, Botsfengselet ble bygget og bygårdene rundt grodde frem. Parken på Klosterenga ble etterhvert anlagt i romantisk landskapsstil med de flotte murvillaene ved Galgeberg som en integrert del av parken. På 1920-tallet ble Hovinbekken lagt i rør og parken planert med fyllmasser. På 1990-tallet vokste ideen frem om å etablere ”Klosterenga skulpturpark” initiert av Bydelsadministrasjonen i Gamle Oslo sammen med Bård Breivik med flere.

ET TVERRFAGLIG PROSJEKT

Dette er et tverrfaglig prosjekt av høy kompleksitet, som i tillegg til et bredt prosjekterings-team, involverer både Vann-og avløpsetaten, Bymiljøetaten, Kulturetaten, Bydel Gamle Oslo og Byantikvaren – parken inneholder dermed hele spekteret. Hovinbekken skal gjenåpnes etter 100 år i rør og føyer seg inn i Oslo kommunes Byøkologiske program med målsetting om å åpne vassdrag i byggesonen. Visjonene og kunsten til Bård Breivik skal forvaltes og innpasses i parken samtidig som klimatilpasning, økologi og hagekunst skal forenes med tekniske utfordringer.